Förskoleklass

Lärandet i förskoleklassen utgår från ett helhetsperspektiv där miljö, material och aktiviteter stimulerar eleverna att lära genom kroppens olika sinnen. I den skapande verksamheten används företrädesvis naturmaterial för att elevernas på så vis får en förståelse för materialets sammansättning och användbarhet. Det konkreta arbetet med naturmaterialen lägger en grund för skolårens ämnesarbete i t.ex. naturkunskap. Eleverna ”gör” naturkunskap när de växtfärgar, kardar och tovar.                                                                    

Den fria leken är ett viktigt lär verktyg och arbetet med stimulerande och kreativa lärmiljöer är en viktig del av förskoleklassverksamheten. I leken övas bl.a. förmågan att lösa problem och omsätta idéer till handling, förmågan att resonera och kommunicera. Erfarenheterna och lärandet som den fria leken ger omformas successivt till kunskap om sig själv och världen. Fantasin utgör en god grund för forskande och kritiskt tänkande, viktiga egenskaper i en föränderlig värld.

Genom periodarbete ges eleverna återkommande möjligheter att lära och skapa genom olika ämnes-teman, t.ex. byggprojekt, språkmöten, munmotorik, bokstavslek,matematiklek och naturkunskapsupplevelser. Verksamheten genomsyras av en rytm med veckovisa inslag av sång, musicerande, berättande/lyssnande och målning.

Umeå Waldorfskolas förskoleklass-verksamhet är belägen i egna byggnader med tillhörande utemiljö. Såväl inne som utemiljö är väl anpassade till elevernas ålder, samt verksamhetens syfte och mål av skapande, lek och lärande. Förskoleklassen arbetar i enhet med nationella styrdokument, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, En väg till frihet 2016.

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

vad händer på skolan?

Till kalendern