Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2021-2022

Elisabeth Zachrisson, ordförande
Gun Stolt
Maria Hammeryd
Lisa Munter
Sofia Westin
Peter Millkvist

styrelsen@waldorfumea.se

Stiftelserådet är ytterst ansvariga för att förskolans och skolans verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt för att verksamhetens Waldorfpedagogiska profil och skolans vision följs. Stiftelserådets styrelse tillsätts vid årsmötet i november månad varje år. Stiftelsens stadgar reglerar mandattiden som är ett år, men omval av ledamöter får ske vid årsmötet.  

Vår gemensamma vision

Att Waldorfpedagogiken på bästa sätt stödjer barns- och ungdomars utveckling till självständighet, fritt tänkande; såväl kritiskt som etiskt, samt en individuell känsla för ansvar.

Vårt mål

Vårt mål är att Waldorfpedagogiken skall genomsyra Stiftelsens verksamhet; från förskola till och med gymnasium. Vi vill erbjuda en bred utbildning samt ett levande bildningsideal. Vårt mål är att vara en skola som förenar Waldorfpedagogikens drygt 100 åriga tradition med framtidens utvecklingsbehov.

Våra värdeord

Lärande, Tradition och Utveckling

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet gällande styrdokument.

Rektor Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se

Linda Zachrisson är rektor för förskola, fritidshem, förskoleklass och skola klass 1-9. Som rektor har Linda yttersta ansvar för barnomsorg/skolbarnomsorg samt utbildning i enlighet med nationella och Waldorfpedagogiska styr- och vägledande dokument för grundskola och gymnasium.

Biträdande rektor Emilia Hennix Isling

emilia.hennix@waldorfumea.se

Emilia Hennix Isling är biträdande rektor för: förskola och förskoleklass. Emilia ansvarar även för verksamhetens digitaliseringsarbete, elevadministration, kommunikationsplattformar och sociala medier.

BYGGNADSSTIFTELSEN

Byggnadsstiftelsen äger byggnaderna på skolområdet och ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till hela den pedagogiska verksamheten samt för löpande underhåll av byggnaderna. Byggnadsstiftelsens styrelse består av:

Maria Hammeryd (ordförande) hammerydmaria@gmail.com

Sofia Dahlberg

Jan Erik Nord

Måns Rasmusson

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen leds av rektor och består av ordföranden för F-5, fritids och 6-9 samt representant för elevhälsan. Från skoladministrationen deltar biträdande rektor samt löneadministratör och vikariesamordnare. Samordningsgruppens huvudsakliga uppdrag är att fungera som bollplank och "spindelgrupp" inför organisatoriska, budgetmässiga och pedagogiska beslut av övergripande art som påverkar hela eller delar av den pedagogiska verksamheten.

KOLLEGIUM

Waldorfskolans kollegium är läsåret 21/22 inriktat på fördjupat studium och konstnärligt övande. Konferensberedningen planerar samt ansvarar för genomförande och uppföljning av kollegiets möten. Konferensberedningen läsåret 2022/2023 utgörs av:

Charlotte Kuisma

charlotte.kuisma@waldorfumea.se

ARBETSLAG

I arbetslagen bryts förskolans- och skolans övergripande systematiska kvalitetsarbete ned till verksamhetsnära mål. Dessa mål kan t.ex. vara anpassningar i basundervisningen, elevinflytande, betygssättning o.s.v. Arbetslagen planerar, genomför och följer upp uppsatta delmål och mål i enlighet med den egna verksamhetsplanen. Verksamhetsplanens utvecklingsmål knyter an till resultatredovisningen från föregående läsår. I arbetslaget samtalar, diskuterar och handleder man varandra gällande klassers-,gruppers-, och enskilda elevers behov. Arbetslagens huvuduppdrag är att utveckla undervisningen och lärmiljön för att på bästa sätt möta våra barn och elevers behov.

Ansvariga kontaktpersoner:

Arbetslag F-6

Charlotte Kuisma

charlotte.kuisma@waldorfumea.se

Arbetslag 7-9

Lisa Munter

lisa.munter@waldorfumea.se

Fritids

tove.mattsson@waldorfumea.se

Husgruppen

anna.eriksson@waldorfumea.se

För förskolans arbetslag ansvarar biträdande rektor, Emilia Hennix Isling

 

Block Quote