Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2020-2021

Elisabeth Zachrisson, ordförande
Gun Stolt
Monica Lundin
Måns Rasmusson
Maria Hammeryd
Lisa Munter

Invalda vid årsmötet 25/11-2020 Sofia Westin & Peter Millkvist

styrelsen@waldorfumea.se

Stiftelserådet är ytterst ansvariga för att förskolans och skolans verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt för att verksamhetens Waldorfpedagogiska profil och skolans vision följs. Stiftelserådets styrelse tillsätts vid årsmötet i november månad varje år. Stiftelsens stadgar reglerar mandattiden som är ett år, men omval av ledamöter får ske vid årsmötet.  

Vår gemensamma vision

Att Waldorfpedagogiken på bästa sätt stödjer barns- och ungdomars utveckling till självständighet, fritt tänkande; såväl kritiskt som etiskt, samt en individuell känsla för ansvar.

Vårt mål

Vårt mål är att Waldorfpedagogiken skall genomsyra Stiftelsens verksamhet; från förskola till och med gymnasium. Vi vill erbjuda en bred utbildning samt ett levande bildningsideal. Vårt mål är att vara en skola som förenar Waldorfpedagogikens drygt 100 åriga tradition med framtidens utvecklingsbehov.

Våra värdeord

Lärande, Tradition och Utveckling

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet gällande styrdokument.

Rektor Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se

Linda Zachrisson är rektor för förskola, fritidshem, förskoleklass och skola klass 1-9. Som rektor har Linda yttersta ansvar för barnomsorg/skolbarnomsorg samt utbildning i enlighet med nationella och Waldorfpedagogiska styr- och vägledande dokument för grundskola och gymnasium.

Biträdande rektor Emilia Hennix Isling

emilia.hennix@waldorfumea.se

Emilia Hennix Isling är biträdande rektor för: förskola och förskoleklass. Emilia ansvarar även för verksamhetens digitaliseringsarbete, elevadministration, kommunikationsplattformar och sociala medier.

BYGGNADSSTIFTELSEN

Byggnadsstiftelsen äger byggnaderna på skolområdet och ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till hela den pedagogiska verksamheten samt för löpande underhåll av byggnaderna. Byggnadsstiftelsens styrelse består av:

Maria Hammeryd (ordförande) hammerydmaria@gmail.com

Sofia Dahlberg

Jan Erik Nord

Måns Rasmusson

UTVECKLINGSGRUPPER

Utvecklingsgrupperna är verksamhetsövergripande och består av medarbetare från skola, fritidshem och servicefunktioner. Grupperna representerar skolans vision och mål inom ett begränsat område och de är beredande/tar fram underlag inför beslut av rektor, Byggnadsstiftelse eller Stiftelseråd.

Utvecklingsgrupper och kontaktpersoner läsåret 2021-2022

Lokalgrupp - Maria Hammeryd

Trygghetsgrupp - Mathilda Olsson

Waldorfpedagogisk utvecklingsgrupp - Lisa Munter

IT/digitaliseringsgrupp - Emilia Hennix Isling

KOLLEGIUM

Waldorfskolans kollegium är läsåret 21/22 inriktat på fördjupat studium och konstnärligt övande. Konferensberedningen planerar samt ansvarar för genomförande och uppföljning av kollegiets möten. Konferensberedningen läsåret 2021/2022 utgörs av:

Charlotte Kuisma

charlotte.kuisma@waldorfumea.se

Sofia Dahlberg

sofia.dahlberg@waldorfumea.se

SAMVERKANSLAG OCH ARBETSLAG

I arbetslagen bryts förskolans- och skolans övergripande systematiska kvalitetsarbete ned tillverksamhetsnära mål. Dessa mål kan t.ex. vara anpassningar i basundervisningen, elevinflytande, betygssättning o.s.v. Arbetslagen planerar, genomför och följer upp uppsatta delmål och mål i enlighet med den egna verksamhetsplanen. Verksamhetsplanens utvecklingsmål knyter an till resultatredovisningen från föregående läsår. I arbetslaget samtalar, diskuterar och handleder man varandra gällande klassers-,gruppers-, och enskilda elevers behov. Arbetslagens huvuduppdrag är att utveckla undervisningen och lärmiljön för att på bästa sätt möta våra barn och elevers behov.

Ansvariga kontaktpersoner:

Arbetslag 1-5

Charlotte Kuisma

charlotte.kuisma@waldofrumea.se

Arbetslag 6-9

Lisa Munter

lisa.munter@waldofrumea.se

 

Block Quote