Pedagogiken

I undervisningen används ett varierat utbud av metoder såsom lärarens undervisning, självstudieuppgifter, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. Pedagogiken rör sig metodiskt mellan områdena; tanken (intellektet), känslan och viljan, vilka naturligt samspelar i undervisningen.

Den rytmiska växlingen i schemats utformning med periodundervisning på morgonen, språk och konstnärliga ämnen mitt på dagen, och hantverk och idrott på eftermiddagen är ett stöd för elevernas lärande. I den konventionella katederundervisningen läggs stor vikt vid god berättarkonst och en målsättning att eleverna skall uppleva kunskap, vilket ger en spontan och personlig interaktion mellan lärare och elev.

Vi följer de nationella läroplanerna och har också dokumentet "En väg till frihet", vilken fungerar som ett waldorfpedagogiskt komplement till de läroplaner som reglerar all förskole-, fritids-, och skolverksamhet i Sverige.

Barnen i centrum

Waldorfskolorna har i enlighet med skollagen betygsdispens till och med årskurs 8. Istället för betyg strävar läraren efter att undervisningen skall stimulera eleverna till engagemang för sina studier. Detta dokumenteras genom skriftliga omdömen och genom utvecklingssamtal.

Pedagogiken sätter barnet i centrum och för att möjliggöra flexibla anpassningar till barnens föränderliga behov är grundskolans kärnarbete organiserat i arbetslag. Dessa träffas varje vecka. Klass- och elevärenden lyfts och vid behov förs elevärenden vidare till elevhälsoteamet.

Resultaten av den elevenkät som genomfördes vid Umeå kommuns skolor våren 2018 visar att barnen vid vår skola trivs och känner sig trygga.

En väg till frihet PDF

vad händer på skolan?

Till kalendern