Högstadiet

Alla elever i klasserna 1-9 undervisas enligt nationella styrdokument, Läroplan för grundskolan (LGR 11) samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, Enväg till frihet (2016). 

De teoretiska, praktiska och konstnärliga ämnena, som ingår i kursplanen, betraktas som likvärdiga. De ger allmänbildande färdigheter och kunskaper, som utvecklar hela människan.

Ämnesintegrering görs i stor utsträckning. Årsteman håller samman läsåret och skapar en röd tråd i undervisningen. Det är från handen, genom känslan och till intellektet som ny kunskap tas in och fördjupas.

Under åren på högstadiet får eleverna ta del av flera större projekt. I klass 6 genomförs en fjällresa, klass 8 har en större teateruppsättning där eleverna är delaktiga i hela produktionen, och klass 9 seglar i Stockholmsskärgård samt åker på en geologiresa.


trygghet och trivsel

Det är ett litet och lugnt högstadium där hög vuxennärvaro och åldersöverskridande aktiviteter skapar gemenskap, trygghet och en trivsam atmosfär. 

Våra lokaler är ändamålsenliga, estetiskt färgsatta och vackra. Utemiljön är väl genomtänkt för att främja rörelse och utevistelse.

Idrottshallen, Musköten, ligger på gångavstånd från skolan.

Likabehandlingsplan,trivsel- och umgängesregler utarbetas och revideras varje år i samarbete med kollegiet, elevrådet och föräldraföreningen.

Vi har nolltolerans mot mobbning

Läs om elevhälsan

vad händer på skolan?

Till kalendern