Arkitekturen

Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid den fysiska miljöns betydelse för lärande och individuell utveckling. Även arkitekturen följer tankarna om barnets utveckling och behov.

Arkitekturen hämtar  inspiration från den västerbottniska byggtraditionen. I alla klasser är entréer och kapprum utformade så att takhöjden där är lägre än i klassrummen. En sådan gestaltning är tänkt att bidra till upplevelsen av att kapprummet är omslutande och att rymden i klassrummet ger plats för både känslan och tanken. Umeå Waldorfskola är mån om att värna om miljön och manifesterar denna strävan i praktiken bland annat genom byggnadssättet och de valda byggmaterialen.

Slutligen är den utemiljö som barnen rör sig i gestaltad så att barnen ständigt upplever sig omgiven av en levande trädgårds- och skogsmiljö. Skolgården är varierande och möjliggör att barnen kan uppleva årstidsväxlingar i skolträdgård och skolskog. Närheten tillälvslandskapet möjliggör ytterligare upplevelser av naturens skiftande miljöer och kulturlandskapets utveckling och förändring.

vad händer på skolan?

Till kalendern