Föräldraföreningen - uwff

VÄLKOMMEN SOM FÖRÄLDER PÅ WALDORF I UMEÅ!

Waldorfskolor och förskolor finns idag över hela världen. De drivs inte i något vinstintresse utan av ett unikt engagemang hos föräldrar, lärare och elever som tror på pedagogikens möjligheter att skapa en bättre värld för alla. Den miljö och kvalitet som skolan erbjuder i allt från lokaler till kost, hantverks- och konstnärsmaterial med mera skapar en unik och stimulerande inlärningsmiljö för våra barn.

Visst vill vi föräldrar värna om våra egna barns, men även framtida generationers, tillgång till waldorfpedagogik? Då behövs vårt aktiva deltagande. Det handlar om att se det personliga värdet av att ”gå i
skolan/förskolan” tillsammans med våra barn och vårt personliga bidrag har stor betydelse för barnen. Det handlar givetvis om engagemang efter förmåga och om att dra sitt strå till stacken. Tillsammans utgör vi en enorm kraft som kan bidra positivt till det bästa möjliga lärandet för våra barn.

Föräldrarådens roll i skolan/förskolan
I varje barngrupp/klass på skolan finns det två föräldraråd. Tanken är att alla föräldrar i en klass någon gång under skoltiden kommer att vara föräldraråd. Vissa klasser väljer att redan i förskoleklass göra en lista över vilka som är föräldraråd de kommande åren ända upp till klass 9. I andra klasser och grupper lottar man fram föräldraråden bland de som ännu inte varit föräldraråd, och i de fall det inte redan finns föräldrar som anmält intresse att överta rollen som föräldraråd.

Som föräldraråd är du en representant för klassens eller förskolegruppens vårdnadshavare. Föräldraråden är en länk mellan klasslärarna/förskollärarna och föräldragruppen samt mellan föräldragruppen och föräldraföreningen. Föräldraråden samlar in frågor från föräldrarna inför föräldramöten och ger frågorna till läraren så att denne kan svara under själva mötet. Läraren ska i sin tur ha möjligheten att meddela föräldragruppen genom föräldraråden om saker som ligger utanför själva undervisningen.

UWFFs Styrelse 2023

Robert Lundqvist
Satu Aguilar
Jennie Jonsén
Sabina Ögren
Tone Distler
Aida Bargues Tobella

Kontakt Styrelsen UWFF
styrelsen@uwff.se

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER PÅ WALDORFSKOLAN I UMEÅ

ATT STÄDA I SKOLAN/FÖRSKOLAN
Vi föräldrar städar våra barns klassrum och förskolegrupper, som en del av en pedagogisk helhetstanke. Förutom den rent praktiska vinsten ger städningen delaktighet och insyn i barnets dagliga miljö. Det är ett också ett bra tillfälle för barnen att få visa saker de jobbar med.

Familjerna utför vecko- och lovstäd i högst 2 klasser/grupper oavsett antal barn. Det brukar bli ungefär två till tre städtillfällen per termin för varje familjer i klassen/gruppen. Föräldraråden är befriade från veckostädet men deltar i lovstäd.

ARBETSDAGAR
Skolan och förskolan har en arbetsdag på våren som arrangeras av UWFF. Då träffas föräldrar och barn och gör fint i utomhusmiljön. Utifrån behov gör vi enklare byggnationer och reparationsarbeten samt planterar, räfsar och sopar. Det är trevliga tillfällen att träffa andra familjer för en pratstund över krattan eller kaffekorgen.

HÖSTFEST
Höstfesten en trevlig sammankomst med mat, underhållning och lekar och här finns även möjlighet för klasserna att delta med aktiviteter/försäljning för att dra in pengar till klasskassan. Det finns även möjlighet till privatförsäljning mot bordsavgift som går till föräldraföreningen.

JULBASAR
Waldorfskolans basar är en årlig tradition som anordnas helgen innan första advent. Under basaren slår vi upp portarna för alla och då vi passar på att visa upp vår fina skola och vår verksamhet. Under mottot fest, gemenskap och glädje. Varje klass och förskolan har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs samt Solrosen/Solgården. Arbetet med basaren i klasserna bygger på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass/grupp planerar tillsammans hur arbetet ska gå till. De pengar som basarförsäljningen ger går oavkortat till barnen och deras miljö på skolan och förskolan och förvaltas av Föräldraföreningen.

Genom att välja Umeå Waldorfskola har du som förälder gjort ett aktivt val för ditt/dina barn.
Föräldraengagemanget är en viktig del i waldorfpedagogiken och föräldrarnas deltagande i aktiviteter och i det utvecklingsarbete som sker i alla verksamheter utgör en viktig grund för det pedagogiska arbetet.