Mellanstadiet

Alla elever i klasserna 1-9 undervisas enligt nationella styrdokument, Läroplan för grundskolan (LGR 11) samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, Enväg till frihet (2016). 

De teoretiska, praktiska och konstnärliga ämnena, som ingår i kursplanen, betraktas som likvärdiga. De ger allmänbildande färdigheter och kunskaper, som utvecklar hela människan.

Ämnesintegrering görs i stor utsträckning. Årsteman håller samman läsåret och skapar en röd tråd i undervisningen. Det är från handen, genom känslan och till intellektet som ny kunskap tas in och fördjupas.

TRYGGHET och trivsel

Vi lägger stor vikt vid att eleverna skall känna sig trygga och trivas på skolan. Våra lokaler är ändamålsenliga, estetiskt färgsatta och vackra. Utemiljön är väl genomtänkt för att främja lek och utevistelse.

Idrottshallen, Musköten, ligger på gångavstånd från skolan.

Likabehandlingsplan,trivsel- och umgängesregler utarbetas och revideras varje år i samarbete med kollegiet, elevrådet och föräldraföreningen.

Rastvärdar finns tillgängliga under raster. Vi har nolltolerans mot mobbning

vad händer på skolan?

Till kalendern