Elevhälsa & Skolhälsovård

Inom Waldorfpedagogiken är det viktigt med helheten runt varje barn. Kontakten mellan fritids och skola är tät, och vi har i många fall möjlighet att följa barnen från förskola och upp genom skolåldern.

För oss är det viktigt att waldorfpedagogiken anpassas så att den passar alla barn, och för att den utmaningen ska bli verklighet har vi följande fokusområden.

Omfattande fortbildning

Att kunna möta barnen där de befinner sig är ett viktigt och svårt arbete, varför vi satsar på fortbildning för medarbetarna inom detta område. Årets fortbildningsinsatser har gällt följande

Läslyftet, som omfattar lärarna i högstadiet och gymnasiet. Kursen löper på helåret, hålls i samverkan med Skolverket, och syftar till att ge ytterligare fokus på läsutvecklingen hos eleverna.

Specialpedagoglyftet, som omfattar lärarna i arbetslag Förskoleklass tom årskurs 5. Kursen löper på helåret, hålls i samverkan med Skolverket, och syftar till att ge ytterligare fokus på specialpedagogiska strategier och metoder

Riktad handledning, som omfattar lärare i olika årskurser och som syftar till att möta de behov som finns i deras klasser. Den riktade handledningen ges delvis till lärare veckovis, delvis på den öppna elevhälsotiden på onsdagseftermiddagar, där alla lärare kan boka tid med elevhälsan för rådgivning och stöd.

Samarbete med eleverna

Eleverna är våra viktigaste samarbetspartners när det gäller skolgång och elevhälsa, och vi prioriterar dialogen med dem. Det är självklart att de har en aktiv del av utvärderingen av verksamheten, och de spelar en central roll i pedagogiska kartläggningar. Skolan har även gjort en satsning på samtalsmetoden CPS, som utvecklats av den amerikanska psykologen Ross Greene. Metoden bygger på samarbetsinriktad problemlösning och sjösätts redan i förskoleklass som en central del av verksamheten. Den följer sedan eleverna genom skoltiden, och ger dem verktyg för att bli delaktiga i den egna skolgången och i förståelsen för egna styrkor och utmaningar.

Koncentrationsfrämjande miljöer

Inom waldorfskolan är den fysiska arbetsmiljön viktig, och ska verka koncentrationsstärkande. Vårt schema är lagt så att de mest intellektuellt krävande ämnena ligger tidigt på dagen, medan de estetiska/praktiska ämnena förläggs till eftermiddagarna, detta för att fånga upp och stödja elevernas egen rytm. Våra lokaler är målade i lugna färger, eleverna har hemklassrum och klasslärare för att ge struktur och lugn i vardagen – och för att möjliggöra ett fokus på lärandet.

Elevhälsoteamet består av:
Elvira Sjöstedt Frisén

Skolsköterska, onsdagar, torsdagar & fredagar

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se
Hanna Hindriks

Kurator, onsdagar

hanna.hindriks@waldorfumea.se
Ellen Svedjeland

Specialpedagog förskolan, förskoleklass och fritids

ellen.svedjeland@waldorfumea.se
Susanne Wernhjälm

Skolläkare

info@waldorfumea.se
Linda Zachrisson

Rektor

linda.zachrisson@waldorfumea.se
Erik Müller-Sandvik

Specialpedagog

erik.muller-sandvik@waldorfumea.se
Emelie Frohm

Logoped och speciallärare

emelie.frohm@waldorfumea.se

vad händer på skolan?

Till kalendern