VANLIGA FRÅGOR & SVAR (FAQ)

vad händer på skolan?

Till kalendern

Här har vi samlat frågor om verksamheten som kommer ibland och svar på dessa frågor.
Frågor och svar är uppdelade i förskolan, skolan (F-9) fritidshem, lokaler och maten.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR SAMLAS IHOP NU OCH KOMMER UPP HÄR!

Om förskolan

Vilka kan söka till Umeå Waldorfförskola?

Familjer till barn som ska börja förskola eller byta förskola, förskolan finns på två ställen, Solrosen på Backen och Solgården på Umedalen. Båda enheter har plats för barn 1-5 år. Det är en kö till båda enheter.

Har ni plats för mitt barn?

I förskolan sker det huvudsakliga intaget i mitten av augusti, sedan kan det vara osäkert att få plats, plats kan bli ledig om ett annat barn flyttar t.ex. Oftast brukar några få platser bli lediga under året.

Kostar förskolan något?

Nej inget extra, bara själva förskoleavgiften, som är den samma som i kommunen barnet tillhör. Det är via barnets kommun avgiften tas ut, det går att läsa på respektive kommuns webbplats om avgiften.

Hur är förskolan öppen?

Vi har samma tider att förhålla oss till som kommunala förskolor. Öppet utifrån barnens vistelsetider dagtid, oftast 7.00-17.00. Stängt röda dagar och stängt 2-4 studiedagar/läsår. Stängt 4 veckor under sommaren, samma veckor som kommunala förskolor (vanligen juli månad).

Vad skiljer förskolan från kommunala förskolor?

Det finns många likheter med andra förskolor och Waldorfförskolan. Några saker som kännetecknar Waldorfförskolan som är mindre vanligt i t.ex. kommunala förskolan:

 • Små barngrupper (barn ca 1-3 år barngrupp med 5 barn och en pedagog, men träffar barn i andra småbarnsgrupper dagligen. Barn ca 3-5 år max 6-7 barn/pedagog, vanligen ca 14 barn/grupp).
 • Vegetarisk och ekologisk/biodynamisk kost lagad från grunden av egna kockar, det betyder att den är väldigt god också, även om barnet är ovan vid helt vegetarisk kost. Rullande matsedel på 4 veckor och efterrätt varje torsdag. (Maten innehåller ägg och feta mjölkprodukter, specialkost vid allergi/intolerans eller för veganer finns, men inte kött/fisk, det är en hållbarhetstanke med den vegetariska och ekologiska kosten).
 • Barnen är ute två gånger om dagen i en naturlig utemiljö (inte asfalt) innanför staket eller på utflykt. Småbarnsgrupper och storbarnsgrupper har olika utegårdar, slås ihop på eftermiddagen.
 • Allt material barnen arbetar med är helt giftfritt, av hög kvalité och företrädelsevis naturmaterial.
 • Alla barn har vila då de ligger ner och de flesta somnar. Lyssnandes till en berättelse.
 • Föräldraengagemanget och gemenskapen är stor, det förväntas att man som förälder deltar vid vissa fester, julbasar, ”arbetsdagar" när man fixar på gården tillsammans en gång/år och "föräldrastäd", att man som familj städar på barnens avdelning en till två gånger/termin, det är en pedagogisk tanke med det, görs på waldorfskolor och waldorfförskolor världen över.
 • En hemlik väldigt vacker miljö där barnen ska se de vuxna och det som de gör, som förebilder.
 • Måltider. Alltid frukost (gröt t.ex.) serveras alla vid kl. 9 (kommer barn mycket tidigt finns mer frukost), lunch vid ca kl. 11, mellanmål vid kl. 14 och ett till mellanmål som frukt om barnet har en mycket sen dag.
 • En stor medvetenhet kring digital teknik, som används mycket medvetet och sparsamt.
 • Egen kompletterande läroplan, ”En väg till frihet”, förutom LpFö18
 • ”Temat” för förskolan är samma varje år, årsloppet, med de Waldorfpedagogiska traditioner, hantverk, sånger, teater, ramsor m.m. som hör årstiden och Waldorfpedagogiken till. Samma som alla Waldorfförskolor i Sverige och världen.
Har förskolan någon religiös inriktning?

Nej, det är en icke konfessionell förskola.

Waldorfpedagogiken har rötter i antroposofin, den ligger till grund för pedagogiken, antroposofi är en filosofi och inget som ”lärs ut”.

Waldorfpedagogiken i hela världen har många traditioner som praktiseras/firas med ett pedagogiskt och traditionellt syfte, vilka ibland kommer från någon religiös tradition, ungefär som Luciafirande, men många fler traditioner, såsom adventsträdgård, Mikaeli, Sankt Martin/Lyktfest, Maskerad/Cirkus, Sankt Nicholas, Första Advent, Påskfest, Vårfest, Vårvinterfest, Skördefest, Sommarfest och Höstfest.

Waldorfpedagogiken, vill gärna lägga ”magi ” över pedagogiken i exempelvis berättelser som fångar barnen och naturens företeelser som fascinerar.

Om skolan (F-9)

Vilka kan söka till Umeå Waldorfskola?

Elever som ska börja eller byta skola. Vi erbjuder förskoleklass samt årskurs 1-9, öppet för alla. Fritidshem för barn förskoleklass till åk 3 samt fritidsklubb för barn åk 4-6.

Kan mitt barn börja tidigare eller senare i förskoleklass?

Vi tar som regel inte in elever i förskoleklass tidigare än året eleven fyller 6 år, beslut tas av Stiftelserådet (huvudman). Elevens hemkommun beslutar som uppskjuten skolplikt, föräldrar ansöker. Har elev fått beviljat uppskjuten skolplikt tar vi in eleven om eleven får plats enligt köreglerna.

Har ni plats för mitt barn i skolan?

Vi vill så klart att så många elever som möjligt ska få möjlighet att gå i Waldorfskola, så det brukar lösa sig. Ibland är det helt fullt i vissa klasser. När du ansöker till skolan får du veta om det finns plats.

Har ni lång kö till skolan?

Ibland har vi kö till vissaklasser. Det finns alltid en chans att få plats. Det är värt att ställa sig i kö och det är inte bindande.

Kostar skolan något?

Nej. Alla skolor i Sverige ska vara öppen för alla, avgiftsfria och godkända av Skolinspektionen.

När startade skolan? Hur länge kommer den vara verksam?

Umeå Waldorfskola är Umeås äldsta friskola, förskolan startade 1974 och skolan startade 1978. Gymnasiet stängde 2021 på grund av allt färre sökanden, men förskola och grundskola “tuffar på” och kommer forsätta sin verksamhet.

Lär sig eleverna samma sak som i andra skolor?

Umeå Waldorfskola har samma läroplan och krav som andra skolor. Waldorfskolor har dessutom en vägledande och kompletterande läroplan för Waldorf, ”En väg till frihet”. Klass F-3 följer den nationella läsa-skriva-räkna garantin och vi har goda resultat på såväl bedömningsstöd som nationella ämnesprov. 

För årskurs 9 så ligger genomsnittligt meritvärde allt som oftast väldigt högt och vid återkoppling från kommunens gymnasieskolor så går det bra för “gamla” waldorfelever.

Hur funkar det med skolans inkomster och vart går pengarna?

Varje elevs hemkommun betalar bidrag till skolan. Vilket utgör vår inkomst. Friskolor har egen huvudman som har det yttersta ansvaret för verksamheten. För Umeå Waldorfskolan är det Stiftelserådet/Styrelsen. Eftersom skolan drivs som stiftelse tas ingen vinst ut, allt går tillbaka till eleverna.

Får mitt barn samma hjälp som i andra skolor?

Självklart! Alla skolor i Sverige är enligt lag (Skollagen) skyldiga att skyndsamt utreda och ge det stöd och den hjälp som alla elever behöver. Det kallas skolans kompensatoriska uppdrag och vi ser det som viktigt att vara en skola för alla elever. Vi har därför en elevhälsa med flertalet kompetenser, hög lärartäthet och relativt små klasser. Vi samverkar genom HLT med första linjen och har samverkan i enskilda ärenden med Habilitering, BuP och Socialtjänst. Vi har även återkommande samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utveckla vår verksamhet med mera. Elever som har behov av det får hjälpmedel som t.ex. dator.

Vad skiljer skolan från en ”vanlig skola”?

Några saker som skiljer vår skola från en kommunal skola är:

 • Morgonperiod, d.v.s. svenska, matematik, SO- och NO-ämnen läses i block om 2-4 veckor. (förutom löpande också)
 • Vi har mer undervisning fördelat över grundskolans år. Vi följer garanterad undervisningstid samt ger ytterligare undervisningstid i våra profilämnen, t.ex. musik och slöjd. 
 • Berättande, upplevelser och forskande i centrum för undervisningen.
 • Till övervägande del läromedelfri undervisning, eleverna gör sitt eget material med hjälp av föreläsningar, laborationer, informationssökande och upplevelser.
 • Centralt innehåll som syftar till att stödja och hjälpa eleverna som människor, inte enbart förmedla kunskaper. 
 • Större projekt kopplade till vissa årskurser, t.ex. fjällresa, teateruppsättning och seglingsresa.
 • Formella betyg ges åk 9. 
 • Vi har en föräldraförening, UWFF, som anordnar events och “föräldrastäd”, där vårdnadshavare förväntas bidra kring event (julbasar, höstfest, arbetsdag) och städa barnets klassrum en helg/termin och något lov samt innan skolstart och efter ett läsår. Läs mer om UWFF.
Är Waldorfskolan religiös på något sätt?

Nej, det är en konfessionsfri skola. Det är en skola med många traditioner.

Waldorfpedagogiken, särskilt i de yngre åldrar, vill gärna lägga magi över pedagogiken genom berättelser och upplevelser som fångar barnen/elevernas intresse och fascination för fenomen och företeelser i naturen. Ett exempel är sagan om femstjärnan som fick rum i äpplet. 

Flera av våra traditioner knyter an till årstidsväxlingar, t.ex. firar vi modet att gå den mörka årstiden till mötes vid Mikaeli, det inre ljuset i människan vid lyktfesten i november och livets pånyttfödelse vid påskfesten.

Mycket tradition och en 100 år gammal pedagogik, hur är det med digitalisering och modern forskning?

Waldorfpedagogiken vid Umeå Waldorfskola vilar på vetenskaplig grund, vilket innebär att kunskap från relevanta forskningsresultat utgör basen för arbetet både när det gäller innehållet i och formen för utbildningen. En viktig fråga för Waldorfpedagogiken i mötet med eleverna är hur vi kan hjälpa alla elever att få en bättre förståelse för världen, vilket i praktiken innebär kunskap om historia, nutid och framtid. 

Vi följer nationella och kommunala riktlinjer för digitalisering, men betonar också att digitala verktyg är ett av många verktyg som eleverna behöver för att förstå och möta sin omvärld. När våra elever använder digitala verktyg är de producenter, inte konsumenter. I undervisningen är alla verktyg lika viktiga för helheten och därför arbetar vi analogt likväl som digitalt; från växtfärgning, fjäderpenna och skrivstil och till programmering.

Har ni små klasser?

Vi har ganska "normalstora" klasser, varken små eller stora. Som minst har vi haft 16 elever på sistone och som mest 26 elever. Vi tar in max 26 elever/klass. Umeå Waldorfskola har bara en klass per årskurs, en så kallad enparallellig skola utspridd i flera hus, så upplevelsen är ändå ett relativt litet sammanhang, även i de klasser som är som störst.

Hur många elever det är i varje klass beror på hur många som sökt, ofta redan från förskoleklass bildas klassens storlek, sen kan det tillkommer det ofta elever under grundskolan i varje klass.

Är ni godkända av skolinspektionen?

Ja. I den senaste stora granskning av Waldorfskolor i Sverige (2022), konstaterades inga brister alls på Umeå Waldorfskola. Beslutet finns att läsa här: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=625024

Om fritidshem

Har ni något fritidshem?

Jag, vi har två populära fritidshem. För barnen i åk 1-3 ett utefritids, i vår stora härliga fritidsskog intill skolan. För åk 4-6 en fritidsklubb som hittar på mycket kul, uppe på ett loft vid skolan. Förskoleklassen har integrerat fritids i själva förskoleklassen, tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen slås förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb ihop på vårt innefritids i en lokal på skolan.

Får mitt barn mellanmål på fritids?

Ja, mellanmål serveras i fritidsskogen för barnen i åk 1-6 och förskoleklassen får det till sina lokaler.

Finns det plats på fritidhemmet?

Ja, alla elever från förskoleklass till det år de fyller 13 år, har rätt till fritidsplats och alla på skolan får plats.

Kostar fritids något?

Ja, den kommun eleven tillhör tar ut en avgift (som vi får del av för att kunna ha verksamheten). Avgiften betalas till den kommun eleven tillhör. Den baserar på vårdnadshavares inkomst och ni lämnar därför inkomstuppgifter till den kommun där barnet är skriven. På kommunernas webbsidor kan man läsa vad avgiften kan bli. Alla barn har heltidsplats, om man inte har en vårdnadshavare hemma föräldraledig, då har man rätt till 10 timmar fritidshem/vecka.

Om lokaler

No items found.

Om maten

No items found.
Ta mig högst upp på sidan